Questionmark Perception
Okt 23 2021 |
Ingelogd als : kandidaat
Lettergrootte aanpassen

Inleiding

Inleiding

Dit is het EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Next (BIMFX.NL) voorbeeldexamen. Op dit examen is het Reglement voor de Examens van EXIN van toepassing.

Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft een aantal antwoorden, waarvan er één correct is.

Het maximaal aantal te behalen punten is 40. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. U hebt 26 punten of meer nodig om te slagen.

De beschikbare tijd is 60 minuten.

U mag de examenliteratuur gebruiken tijdens dit examen.

Veel succes!

Copyright © EXIN Holding B.V. 2020. All rights reserved.
EXIN® is a registered trademark.

The certification products of EXIN Business Information Management with reference to BiSL Next are based on the book BiSL Next in uitvoering: Handboek voor uitvoerende business-informatiemanagement professionals. This EXIN certification program is not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with any third party.

Vraag

1  van 40
Een organisatie besluit om, naast de bestaande producten, een heel nieuwe productlijn op te zetten. Dit gebeurt binnen het Business perspective.

Welk domain is verantwoordelijk voor het vaststellen van de gevolgen van deze ontwikkeling voor de informatiebehoefte van de organisatie?

Vraag

2  van 40
Wat is een voorbeeld van de relatie tussen business-informatiemanagement (BIM) en IT-servicemanagement?

Vraag

3  van 40
Elk domain binnen business-informatiemanagement (BIM) draait om een kernwoord.

Welk kernwoord hoort bij het Strategy domain?

Vraag

4  van 40
Wat is een risico wanneer gebruik wordt gemaakt van meerdere leveranciers van IT-technologie?

Vraag

5  van 40
Als er problemen met de beschikbaarheid van een informatiesysteem zijn, heeft business-informatiemanagement (BIM) drie taken. De eerste twee zijn:
-Het vertegenwoordigen van de business
-Het oplossen van de verstoring

Wat is de derde taak van BIM?

Vraag

6  van 40
Wat is het doel van gebruikersondersteuning?

Vraag

7  van 40
Een organisatie bepaalt de risico’s die zij loopt vanwege een gewenste nieuwe informatieservice.

In het kader van welke driver doet de organisatie dit?

Vraag

8  van 40
Wat is een product van het domeinperspectief Business improvement?

Vraag

9  van 40
Om te weten of de IT-dienstverlening voldoet aan de gestelde eisen, moet de kwaliteit ervan worden gemeten.

Welk domain is hiervoor verantwoordelijk?

Vraag

10  van 40
Welke opdracht aan IT is een product van het Service perspective?

Vraag

11  van 40
Welke relaties vanuit business-informatiemanagement (BIM) met andere actoren zijn belangrijk voor een goede uitvoering van Business operation?

Vraag

12  van 40
Geen organisatie kan zonder informatievoorziening. Business-informatiemanagement (BIM) levert een bijdrage aan deze informatievoorziening.

Hoe kan deze bijdrage het best worden omschreven?

Vraag

13  van 40
Een functioneel beheerder wordt gevraagd om een scrumteam te ondersteunen.

Wat past niet specifiek binnen het werkgebied van de functioneel beheerder?

Vraag

14  van 40
Wat is geen activiteit van business-informatiemanagement (BIM)?

Vraag

15  van 40
De sturingscyclus van business-informatiemanagement (BIM) bestaat uit drie onderdelen: Plannen, Controleren, Evalueren. Deze mogen niet worden verward met de Deming-cyclus: Plan, Do, Check, Act.

Wat is het doel van de Deming-cyclus?

Vraag

16  van 40
Een eis bij een nieuw te ontwikkelen systeem is dat er tot tienduizend gebruikers gelijktijdig gebruik van moeten kunnen maken.

Hoe heet een dergelijke eis?

Vraag

17  van 40
In het domeinperspectief Data governance is beleid opgesteld voor rollen en bevoegdheden van medewerkers in de informatiesystemen.

In welk domain worden autorisaties daadwerkelijk toegekend aan specifieke medewerkers?

Vraag

18  van 40
Vanuit business-informatiemanagement (BIM) zijn er talloze relaties met de IT-leveranciers. Op operationeel terrein worden deze geconcretiseerd in Operationele IT-aansturing.

Welke activiteit valt onder Operationele IT-aansturing?

Vraag

19  van 40
Hoe kan business-informatiemanagement (BIM) het best worden gedefinieerd?

Vraag

20  van 40
Waarom is de aanwezigheid van een businessarchitectuur belangrijk voor business-informatiemanagement (BIM)?

Vraag

21  van 40
Na een wijziging in het systeem zijn nieuwe werkinstructies nodig.

Wat is hierin de verantwoordelijkheid van business-informatiemanagement (BIM)?

Vraag

22  van 40
Wat houdt binnen het domeinperspectief Service improvement het valideren van een service in?

Vraag

23  van 40
Welke rol vervult IT bij het verhogen van de datakwaliteit?

Vraag

24  van 40
Waarom moet een bedrijfsinformatiemodel up-to-date worden gehouden?

Vraag

25  van 40
Bij een wijziging in een informatiesysteem wordt vaak een data dictionary samengesteld.

Wat staat in een data dictionary?

Vraag

26  van 40
Business-informatiemanagement (BIM) is gepositioneerd tussen de business en IT.

Hoe kan de rol van BIM binnen een organisatie het best worden omschreven?

Vraag

27  van 40
Hoe verhouden een informatiesysteem en een informatieservice zich tot elkaar?

Vraag

28  van 40
Wat is een activiteit in het Technology perspective?

Vraag

29  van 40
Veel organisaties hebben een social media protocol waarin beschreven staat hoe hun medewerkers zich behoren te gedragen op social media platformen.

Welk domeinperspectief is verantwoordelijk voor dit protocol?

Vraag

30  van 40
Om de mogelijkheden tot integratie van de services van verschillende leveranciers te kunnen bekijken, is het handig om eerst een overzicht van de verschillende services te maken. Dit gebeurt binnen het Service perspective.

In welk domain wordt dit overzicht gemaakt?

Vraag

31  van 40
Welk beleid wordt vastgesteld in het domeinperspectief Service governance?

Vraag

32  van 40
Het management ontvangt wekelijks en maandelijks standaardrapportages en heeft daarnaast een dashboard met actuele informatie tot haar beschikking. De marketingmanager wil in verband met een aanstaande campagne graag informatie over het type klanten voor een relatief nieuw product. Ze kan deze informatie niet uit de standaardrapporten halen.

Hoe heet het rapport dat de marketingmanager nodig heeft?

Vraag

33  van 40
Kennismanagement is een van de onderwerpen binnen het domeinperspectief Business governance.

Waarom bevindt kennismanagement zich op dit hoge niveau?

Vraag

34  van 40
Binnen welk perspective wordt ervoor gezorgd dat gebruikers proactief op de hoogte worden gebracht van komende veranderingen in de bestaande informatievoorziening?

Vraag

35  van 40
Voor een goede samenwerking tussen de business en business-informatiemanagement (BIM) zijn heldere afspraken nodig over overlegstructuur en beslissingsbevoegdheden.

Binnen welk domain worden deze afspraken gemaakt?

Vraag

36  van 40
Bij het managen van de informatievoorziening stuurt de organisatie op vier aspecten:
- Functionaliteit en kwaliteit
- Tijd en menscapaciteit
- Kosten en baten
- Afspraken

Voor welk aspect is business-informatiemanagement (BIM) in dit kader verantwoordelijk?

Vraag

37  van 40
Welk perspective gaat over de ontwikkeling of verwerving van nieuwe of verbeterde dienstverlening rondom informatiesystemen?

Vraag

38  van 40
Een IT-leverancier heeft op verzoek van een van haar klanten wijzigingen aangebracht in een informatiesysteem. Nadat deze wijzigingen zijn getest, kan het informatiesysteem in gebruik worden genomen. Hierbij hebben de business, business-informatiemanagement (BIM) en IT elk hun eigen verantwoordelijkheden.

Wat is een verantwoordelijkheid van BIM vanuit het Technology perspective ?

Vraag

39  van 40
Wat is de relatie tussen business-informatiemanagement (BIM) en Inkoop met betrekking tot Sourcing?

Vraag

40  van 40
Binnen welk domeinperspectief worden masterdata beheerd en onderhouden?