Questionmark Perception
Dec 04 2021 |
Logged in as : candidate
Change font size

Introduction

מבוא

זוהי הבחינה לדוגמה של EXIN Privacy & Data Protection Essentials (PDPE.HE). הכללים והתקנות לגבי הבחינות של EXIN חלות על בחינה זו.

בחינה זו מכילה 20 שאלות מרובות בחירה. לכל שאלה מרובת בחירה יש מספר תשובות אפשריות, שמתוכן רק תשובה אחת נכונה, אלא אם נאמר אחרת.

מספר הנקודות המקסימלי שניתן להשיג בבחינה זו הוא 20. כל תשובה נכונה שווה נקודה אחת. נדרשות לך 13 נקודות או יותר כדי לעבור את הבחינה.

משך הזמן שמותר לבחינה זו הוא 30 דקות.

בהצלחה!

Copyright © EXIN Holding B.V. 2020. All rights reserved.
EXIN® is a registered trademark.‎


Question

1  of 20

תקנות הגנת המידע הכלליות לא מגדירות פרטיות כמונח, אלא משתמשות במושג באופן משתמע לאורך הטקסט.

מהי ההגדרה הנכונה של פרטיות כפי שנעשה בה שימוש באופן משתמע לאורך תקנות הגנת המידע הכלליות?


Question

2  of 20

מהם היחסים בין אבטחת מידע ופרטיות?                                                      


Question

3  of 20

ניתן לחלק מידע אישי, כפי שהוא מוגדר בתקנות הגנות המידע הכלליות, למספר סוגים. אחד מסוגים אלו מתואר:

מידע שחושף באופן ישיר או עקיף את הרקע הגזעי או האתני, השקפות פוליטיות, פילוסופיות, דתיות, חברות בוועד עובדים, ומידע שקשור לבריאות או לחיי המין והעדפה מינית של מישהו.

באיזה סוג מידע אישי מדובר?


Question

4  of 20

איזו זכות של נשוא מידע מוגדרת במפורש על ידי תקנות הגנת המידע הכלליות?


Question

5  of 20

אישיות טבעית או ישות משפטית , רשות, סוכנות או גוף ציבורי אחר, אשר לבד או ביחד עם אחרים, קובעים את המטרות והאמצעים של עיבוד המידע האישי.

איזה תפקיד באבטחת מידע מוגדר כאן?


Question

6  of 20

בעת עיבוד מידע אישי, מי אחראי בסופו של דבר להציג ציות לתקנות הגנת המידע הכלליות?


Question

7  of 20

כדי לתכנן את גודל שטח החניה הנדרש, רשות ממשלתית מקומית מנטרת ושומרת את מספר לוחית הרישוי של כל מכונית שנכנסת ועוזבת את מרכז העיר. הם קיבלו רשות לאסוף מידע על מספר המכוניות שנמצאות במרכז העיר.

על ידי השוואת מועד הכניסה והיציאה של לוחיות הרישוי, מחושב מספר המכוניות שנמצאות בכל עת בכל יום. בכל חודש נוצר דיווח שמפרט את המספר הממוצע של מכוניות במרכז העיר במועדים ספציפיים בכל יום של השבוע. בכל כניסה למרכז העיר, שלט חוצות מפרט בצורה ברורה איזה מידע נאסף על ידי מי, מטרת העיבוד והעובדה שמספרי לוחית הרישוי נשמרים באופן מאובטח למשך עד לשנתיים, בגלל שהמדידות יחזרו על עצמן בשנה הבאה.

איזה מהעקרונות הבסיסיים של עיבוד חוקי של מידע אישי הופרו בתרחיש זה?


Question

8  of 20

תקנות הגנת המידע הכלליות מתייחסות לעקרונות המידתיות והמישניות.

מהי המשמעות של מישניות בהקשר זה?


Question

9  of 20

על פי עיקרון הגבלת מטרה, אין לעבד מידע מעבר למטרה החוקית שהוגדרה. עם זאת, מותר לבצע עיבוד נוסף במקרים מסוימים, כל עוד מבוצעים האיזונים המתאימים בשביל הזכויות והחירויות של נשואי המידע.

לאיזו מטרה עיבוד נוסף אינו מותר?


Question

10  of 20

אדם עובר מעיר א' לעיר ב', בתחום מדינה חברה באזור הכלכלי האירופי. בעיר א' הוא היה מטופל בבית חולים מקומי א'. בעיר ב', הוא נהיה למטופל של בית חולים ב'. המטופל בחר שלא להיכלל במערכת תיקי המטופלים האלקטרונית הלאומית.

המטופל ביקש מבית החולים א' לשלוח את התיק הרפואי שלו ישירות לבית חולים ב'.

על פי תקנות הגנת המידע הכלליות, מה מותר לעשות?


Question

11  of 20

חברה מתכננת לעבד מידע אישי. קצין אבטחת מידע שמונה לאחרונה מבצע הערכת סיכוני אבטחת מידע. קצין אבטחת המידע מגלה שקיימת הגדרה בכל המחשבים שגורמת לצגים להציג שומר מסך לאחר חמש שניות של אי-פעילות. עם זאת, המחשבים אינם ננעלים אוטומטית. כשהעובדים עוזבים את שולחן העבודה שלהם, הם לא נועלים בדרך כלל את המחשבים שלהם.

דוגמה של מה זה?


Question

12  of 20

על מנת שעיבוד המידע האישי יהיה חוקי, איזו דרישה תמיד תתקיים?


Question

13  of 20

"המנהל יישם אמצעים טכניים וארגוניים נאותים כדי לוודא ש (.) מעובד רק מידע אישי שנדרש לכל מטרה ספציפית."

איזה מונח בתקנות הגנת המידע הכלליות מוגדר כאן?


Question

14  of 20

על פי תקנות הגנת המידע הכלליות, מהי משימה של רשות מפקחת?


Question

15  of 20

על פי תקנות הגנת המידע הכלליות, מהו תיאור של כללי חברה מחייבים?                         

Question

16  of 20

מנהל רוצה לבצע מיקור חוץ למעבד כדי לעבד מידע אישי.                                              

מה צריך לעשות לפני ביצוע מיקור חוץ?


Question

17  of 20

מהו התיאור של אבטחת מידע בכוונת מכוון וכברירת מחדל?


Question

18  of 20

על פי תקנות הגנת המידע הכלליות, מתי חובה לבצע הערכת סיכוני אבטחת מידע?


Question

19  of 20

מהו השימוש העיקרי של קובץ cookie קבוע?                                                                   

Question

20  of 20

חברה רוצה להשתמש במידע אישי של הלקוחות שלהם. הם רוצים להתחיל לשלוח לכל הנשים הלקוחות עלון חדשות מותאם אישית.

איזו זכות יש לכל נשואי המידע בתרחיש זה?